De dei dat Farah Bezaz ferdwûn
aggie van der meer
friese pers boekerij, 2008

Farah Bezaz rint fan hûs as se fernimt dat har heit har úthoulikje wol oan in ûnbekende neef. Se hat al ferkearing mei in Nederlânske jonge. Se wol leare en net thús sitte mei in keppel bern lykas har leave mem. In soad minsken yn Farah har rûnte besykje kontakt mei har te krijen en har te heinen. Dat fermidden bestiet út idealistyske Nederlanners en moslimfroulju mei ferljochte ideeën. Op alle mooglike manieren moat tefoaren kommen wurde dat Farah it slachtoffer wurdt fan earwraak.

Oaren oer dizze titel
Jetske Bilker, LC 14-11-2008
Elske Schotanus, de Moanne nr. 9 2008 s. 16-17 en op eigen webside
Jelle van der Meulen, Friese Literatuursite