Minskebern
margryt poortstra
útjouwerij fryslân, 2008

Twa minskebern spylje yn dizze roman in grutte rol. Maart is oan ’e ein fan har libbensreis en sakket hieltyd fierder fuort yn ’e dize fan de sykte fan Alzheimer. Daan, krekt berne, moat noch begjinne en giet op ûntdekkingsreis. Wat de iene net mear kin, moat de oare noch leare. Hielendal oan ’e ein en hielendal oan it begjin is harren wrâld net grutter as it bêd dêr’t se yn lizze. It boek is skreaun út it perspektyf fan Geeske, dochter fan Maart en beppe fan Daan. Mei har twa susters ferwurket se de achterútgong fan har mem en fynt se hope yn it nije libben fan har bernsbern.
De earste printing ferskynde yn 2008 by Utjouwerij Fryslân, de twadde by TDE.

Oaren oer dizze titel
Imke Hooijenga op ensafh, 30-5-2009
Jetske Bilker, LC 24-10-2008