De koalmasaak
jan schokker
elikser, 2008

Haadresjersjeur Alema hat in frjemde saak by de kop. Boate Koalma, direkteur fan Koalma Konstruksjes, hat himsels deariden tsjin in beam. It liket in ûngelok, mar as de notaris him yn fertrouwen fertelt dat Koalma koartlyn in frjemd testamint opsteld hat mei de tekst ‘Myn moardner erft myn hiele besit’, dûke hy en syn meiwurkster Wytske der djip yn, Alema sels justjes te djip. De moaie widdo fan Koalma, Marte, wynt Alema handich om har mysterieuze finger. Wytske begrypt soms net mear wat se oan Alema hat. Dizze plysjeroman spilet yn de regio it Hearrefean.

Oaren oer dizze titel
Meindert Reitsma, Ensafh 15-02-2013