Reistiid
albertina soepboer
bornmeer, 2008

Dizze bondel is de earste fan Albertina Soepboer mei proazawurk. De fjirtjin ferhalen spylje har allegearre ôf yn oare lannen of yn in histoarysk tiidrek. De measte hawwe mien dat se oer de leafde geane. En hast altiten is de haadpersoan in frou. Yn faak lyrysk proaza en mei koarte sinnen fertelt de skriuwster oer de lokaasjes en de tiid dêr’t de ferhalen yn situearre binne. It ferhaal Dy griene neisimmer waard yn 2003 bekroand mei in Rely Jorritsmapriis.

Oaren oer dizze titel
Jetske Bilker, LC 16-05-2008
Rieuwert Krol op ensafh
Harmen Wind op De Moanne 01-06-2008
Yvonne Dijkstra, FD 09-08-2008
Jelle van der Meulen op syn Friese Literatuursite