Lek en Brek: fjirtich fabels
harmen wind
útjouwerij fryslân, 2008

Lek en brek is in bondel mei fjirtich moderne fabels. Harmen Wind fertelt dêryn hoe’t bisten, elk mei har skaaimerken en nuveraardichheden, mei-inoar omgeane. Yn ferskate ferhalen sit foar it minskdom wol in soarte fan libbensles ferweve. In dúdlike moraal, sa’t dy gauris yn fabels foarkomt, is der lykwols net yn werom te finen.
Pieter Krijthe makke passende yllustraasjes by de fabels.

Oaren oer dizze titel
Jaap Krol, FD 12-07-2008