Fan Harns nei Goutum oer Malta
jehannes van der meulen
elikser, 2007

It ferhaal fan in reis mei de sylskoener Aldebaran nei Malta en de dêrop folgjende fytstocht, werom nei Goutum. Auteur Jehannes van der Meulen waard by tafal bemanningslid fan de ferboude skoener fan syn freonen Sven en Nina. Hy holp mei oan de restauraasje en mocht as ‘beleanning’ de earste seereis mei de Aldebaran meifarre. It waard in enervearjende tocht, mei alle soarten waar, opsile mei dolfinen, de spanningen fan in lytse romte mei hiel ferskillende geasten en sa mear. De weromreis makke Van der Meulen op ’e fyts, ek wer in aventoerlik wjerfarren. Hy wie alhiel op himsels oanwiisd en it gong bytiden mar krekt goed. Oan fiif kear ta ûntkaam er oan in ûngemak.

Oaren oer dizze titel