Achter de skêrm
einte prins
kffb, 2007

Dizze roman is basearre op it wiere ferhaal fan twa Dútsers dy‘t yn ‘e simmer fan 1939 mei in jacht foar de wâl fan Moddergat foar anker giene. Hja waarden letter fertocht fan spionaazje. De Nederlânske ynljochtingentsjinst GS-III kaam har op it spoar. As in reade tried rint troch it boek it leafdesferhaal fan ien fan de Dútsers, dy’t in relaasje mei in (troud) frommeske út it fiskersdoarp oangiet.

Oaren oer dizze titel
Jetske Bilker, LC 08-06-2007
Jaap Krol, FD 08-09-2007
Jelle van der Meulen op syn Friese Literatuursite