Ut ’e foarein II
simy sevenster
friese pers boekerij, 2007

Dizze bondel mei koarte ferhalen jout in byld fan trije generaasjes yn in boerehúshâlding. Pake en beppe wenje net mear op 'e pleats, se hawwe in boargerwent kocht. Ien fan de soannen buorket no op it âlderlik stee, de oare soan studearret. En der binne in pear pake- en beppesizzers. Fan al dy personaazjes wurde de deistige wederwaardichheden ferteld yn in flotte en meinimmende styl.
Simy Sevenster hie fiifentweintich jier ûnder de skûlnamme Setske in kollum yn it Frysk Lânboublêd oer wat se sels belibbe. Dat foarme de basis foar de bondels Ut 'e foarein. Mei hie se yn 2006 in protte sukses. Dizze bondel is dêr it ferfolch op. 

Oaren oer dizze titel
Jaap Krol, FD 06-10-2007