De kroechferhalen
rink van der velde
friese pers boekerij, 2007

In bondel mei ferhalen dy't Rink van der Velde optekene yn kafees en kroechjes. Hy beskreau op in yngeande wize de sfear fan in âlderwetsk brún kafee mei syn stamgasten en passanten, dy't ûnder it genot fan in pilske of brandewyntsje mei sûker har libbensferhalen fertelden. Yn dit boek binne 104 fan dy klassike fertellings byinoar brocht.
It is in seleksje fan de moaiste ferhalen út eardere bondels as Stjerrende wier, heite (1974) Ien foar it ôfwennen (1976), It is myn sizzen net (1988) en No sà, stikjes en ferhalen (1994).

Oaren oer dizze titel