It rinnen fan Silke
klaske hiemstra
friese pers boekerij, 2006

Silke hat in hearlik libbentsje as studinte yn ’e rjochten yn Grins. Se hat nocht oan har stúdzje, wennet yn in moaie flat en se hat freonen dy’t in soad om har jouwe. Dan wurdt har âlderlik hûs yn Ljouwert troch in ramp troffen. Har mem, in noch jonge, fleurige en aktive frou, wurdt slim siik. Silke giet nei hûs werom om foar har mem, heit en jongere broer te soargjen. Mar se driget ynearsten ûnder de hiele sitewaasje te beswiken. Dochs docht bliken dat se oer mear fearkrêft beskikt as se oait tocht hie.

Oaren oer dizze titel
Yvonne Dijkstra, FD 11-03-2006