Fan bern, klúnkoek en tsjerken
jan dotinga
kffb, 2006

Yn dizze bondel steane kollums dy’t earder publisearre binne yn De Stim fan Fryslân, yn it tsjerkeblêd fan de Gereformeerde kerken classis Kollum en yn Geandewei, it blêd fan de PKN-tsjerken yn Fryslân. It binne waarnimmingen en oertinkingen oer bern, wrâldske saken en religieuze oangelegenheden. De religieuze oertsjûging fan de skriuwer set er yn in deistich perspektyf.

Oaren oer dizze titel:
Jaap Krol, FD 16-12-2006