De frou yn it swart
lieuwe pietersen
kffb, 2006

Hester Slot, in kantoarfamke fan 25 jier, krijt ûnferwachts in erfenis taskikt. Har woldwaner is in âldere man dy't har in hûs en in fiks jildbedrach neilit. It frjemde is dat de man har folslein ûnbekend is en dat gjinien in idee hat wêrom't er krekt har ta syn erfgenamt beneamd hat.

Oaren oer dizze titel
Jaap Krol, FD 09-12-2006
Jetske Bilker, LC 11-05-2007