Neaken en bleat foar de dokter
hylke speerstra
bornmeer, 2006 (tredde printing)

De bondel Neaken en bleat foar de dokter is in samling meinimmende, humoristyske, mar ek ûntroerende ferhalen út de sprekkeamer fan in húsdokter, in sjirurch, in toskedokter en in feedokter. It boek ferskynde foar it earst yn 1978. Foar dizze tredde útjefte is de tekst oanpast oan de nije stavering.
Skriuwer/ferteller Hylke Speerstra hat yn syn ferhaleboeken it Fryske folkslibben op in ûnferjitlike manier fêstlein. Nei oanlieding fan syn santichste jierdei waard yn 2006 in begjin makke mei it opnij útbringen fan in tal fan dy ferhalen.

Oaren oer dizze titel