Brekpunt
rommert tjeerdsma
kffb, 2006

Brekpunt spilet yn de jierren flak nei de Twadde Wrâldoarloch. Jikke Wynia, in jonge frou, moast troch tadwaan fan har heit yndertiid de ferkearing útmeitsje mei de man fan har dreamen. By tafal krijt se dochs wer kontakt mei dy man en sy geane in geheime briefwiksel oan. Dan bart der wat dat grutte gefolgen hat foar Jikke en har húshâlding. Har man Jan hat sa syn eigen dreamen, mar dy wike gâns ôf fan harres. Hoe’t Jan en Jikke dochs de romte fine om inoar los te litten komt by eintsjebeslút ta in útdragene saak.

Oaren oer dizze titel
Jetske Bilker, LC 27-04-2007
IJsbrand van den Berg, Boeklog 08-04-2008