Youmir, soan fan in túnslang
henk wolf
venusboek, 2006

De measte froulju út it lân Bie wienen wei fan it beukerke Youmir, mei syn skattige grutte holle. Youmir hie it praten rap ûnder de slach en tsjottere yn alles mei de froulju mei. Foaral as se him fertelden hoe skattich oft er wie utere er syn meistimmen yn prachtige folsinnen.

Henk Wolf fertelt yn dizze humoristyske novelle oer de opkomst en ûndergong fan in persoanskultus. De sintrale figuer is Youmir, in ûnsympatike muonts tsjin wil en tank, dy’t mei syn grutspraak in feroaring fan de hiele maatskippij op gong bringt.

Dit boek is op de webside van Henk Wolf ek online te lêzen (sjoch hjirûnder foar de link)

Oaren oer dizze titel
Erik Hoekstra, Farsk - 2006
Elske Schotanus, de Moanne nr. 9 2006 s. 41 en op eigen webside
Jelle van der Meulen op syn Friese Literatuursite
Henk Wolf op eigen webside (online-ferzje yn pdf)