tsien lytse hekskes
Lida Dykstra
bornmeer, 2005

Tsien lytse hekskes komme stik foar stik yn sokke nuvere sitewaasjes telâne, dat der hieltyd ien minder oerbliuwt. De earste falt fan de biezem, de twadde wurdt fuortjage troch in draakje, de tredde komt ûnder de kowedong te sitten en sa fierder. Oant mem hekse oan ‘e ein mei ien swaai fan har toverstaf alle hekskes wer weromtoveret. Printeboek mei ylustraasjes fan Jung Hee Spetter.

Oaren oer dizze titel