De brek
gerben abma
koperative útjowerij, 2005

Jarich is in boeresoan út de greidhoeke. Hy bringt it ta organisaasje-adviseur yn de stêd. Jarich krijt gedoente mei Sijke, in jongfaam dy’t mei har âlden yn in wentsje oan de Brek tahâldt. Letter wikselet er Sijke yn tsjin in nije freondinne, Gisela, dy’t er op in managementkursus moetet. Mei har wol Jarich wol in nij aventoer oangean op de pleats fan in ferstoarne omke. Jarich djippet ek in stik famyljeskiednis op dêr’t syn heit in grutte rol yn spile. Heit wie ‘fout’ yn de oarloch en dêr wie de godseangst fan de pake wer mandélich oan. Dit is de fyfde roman fan Gerben Abma. De eardere fjouwer ferskynden yn de jierren sechstich en begjin jierren santich.

Oaren oer dizze titel
Yvonne Dijkstra, FD 08-04-2006
Elske Schotanus, de Moanne nr. 4 2006 s. 45-46 en op eigen website