De IIshilligen
durk van der ploeg
friese pers boekerij, 2005

Dizze roman spilet yn de tritiger en fjirtiger jierren fan de foarige ieu yn de Bandtpolder by de eardere Lauwerssee. Eman Botma sjocht yn de lêste faze fan syn libben op syn jeugd werom. Fier fan de bewenne wrâld groeide er op yn in húshâlding dy’t it saneamde Bandtshûs bewenne. Hja krigen de spotske bynamme 'De Iishilligen' neidroegen. Dat steurde harren lykwols net. Se hiene wol wat oars foar eagen. Allegearre sochten se op har eigen wize in takomst. Se woene har losmeitsje fan de ferlitten oarde en ûntkomme oan it earmoedige libben fan stront en blabber. Krekt nei de Twadde Wrâldoarloch, as der wat ljocht oan de kime blinkt slacht it needlot nochris ta troch in ploffende myn.

Oaren oer dizze titel
Sicko Hoogterp, Nieuwe Dockumer Courant 24-02-2005
Abe de Vries, LC 01-04-2005
Elske Schotanus, De Moanne nr. 4 2005 s. 54-55 en op eigen webside
Tsjerk Veenstra, FD 27-08-2005
Jelle van der Meulen, Friese Literatuursite
Henry Baron, World Literature Today, May-june 2006