Dokslepers
willem tjerkstra
kffb, 2005

Oan de râne fan it Spoardok wenje de Bleekbuerters, folk mei karakters en tinkbylden dy't himelsbreed ferskille. Wêr't se itselde yn binne, is de driuw nei behâld fan it libben op dat bysûndere plak tusken natuer en stêd. It is harren himel op ierde, dêr wolle se foar yn de beage om, elk mei de eigen bysûndere krêften, de buert troch de tiid te slepen. Dat yn har fermidden in âld dokter op syn manier de himel op ierde bringe wol, ha se earst troch as ien fan har it slachtoffer wurdt.

Oaren oer dizze titel