De lêste halte
simen oetie
kffb, 2005

Fotograaf Meindert Minnema lêst yn de krante dat syn omke ûnder fertochte omstannichheden ferstoarn is. Hy besiket nei te gean wat der bard is. Yn de fjirtjin dagen dêr't er ferslach fan docht, wurdt syn identiteit ûndermine yn net foarsjoene foarfallen. De lêste halte giet oer dea en leafde, weemoed en ferlakkerij. It is in psychologyske roman fol mei skiednis en tagelyk aktualiteit. Fiksje en werklikheid wikselje inoar ôf. Skriuwers en skilders figurearje lykas in pottebakster en in domina.

Yn 2016 ferskynde der in Nederlânsktalige edysje ûnder de titel De laatste halte yn in oersetting fan de skriuwer sels.

Oaren oer dizze titel 
Yvonne Dijkstra, FD 04-02-2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It Testamint
lieuwe pietersen
kffb, 2005

Hester Slot, in kantoarfamke fan 25 jier, krijt ûnferwachts in erfenis taskikt: in moai hûs en in fiks jildbedrach op 'e bank. Har woldwaner is in âldere man, de âld-learaar Jolle Kommerij. It frjemde is dat de man har folslein ûnbekend is en dat gjinien in idee hat wêrom't er krekt har ta syn erfgenamt beneamde. Hester besiket dat út te finen. Hja wurdt mei har ûndersyk bystien troch Fedde Hommes, in learaar mei pinsjoen en in kollega fan de woldwaner.

Oaren oer dizze titel
Abe de Vries, LC 07-10-2005