It griisstiennen wurd
elske schotanus
venus, 2004

De ferhalen yn dizze bondel spylje op en oer de grinzen fan de deistige werklikheid. De beskreaune wrâld liket gauris sa betroud en eigen, mar dan teart de werklikheid om yn it surrealistyske of hy glydt súntsjeswei fuort yn it mysterieuze. De personaazjes bedarje yn in ûnbekend gebiet dêr’t de wenstige regels gjin jildichheid ha en alle hâldfêst fuortfalt. It griisstiennen wurd is it debút fan Elske Schotanus.

Oaren oer dizze titel
Sietse de Vries, LC 07-05-2004 (fraachpetear)
Jabik Veenbaas, LC 28-05-2004
De Moanne, 22-02-2021 (audio Griisstiennen Wurd)