Nachtswimmers
Arjan Hut
Bornmeer, 2004

Nachtswimmers is de debútbondel fan Arjan Hut út 2004. De bondel is opset as in foarstelling sa't dy spile wurdt yn in teater, kompleet mei gedichten yn it skoft. Yn syn poëzy presintearret Arjan Hut net de werklikheid, mar de ferfoarming derfan, sa't dy him foardocht yn dreamen:

Helm

Op bêd bin ik in merkeman.
In handler, keapman fan kleden,
eksoatyske motiven, flochten mei flyt
en dêrtroch ferweven: teksten
dêr’t gjin tou oan fêst te knoopjen falt.

Oaren oer dizze titel

Harmen Wind, De Moanne 05-06-2004
Babs Gezelle Meerburg, LC 09-04-2004