De tiid fan Jentsje
riek landman
friese pers boekerij, 2004

Jentsje Brouwer en de manlju, dat is in ferhaal apart. Jentsje groeit op yn in ienfâldige húshâlding oan de ein fan de 19de ieu op 'e Suderheide. As se trettjin jier âld is wurdt se faam by de dames Reiding yn Drachten. Dat wurdt it begjin fan in dramatyske tiid yn har libben. Jierren letter fynt har beppesizzer, de skriuwster Janne Salverda, in âld reiden kofferke mei de skriften fan Jentsje oer alles wat se meimakke hat.

Dizze roman is it earste diel fan in trilogy oer trije generaasjes froulju, beppe Jentsje, dochter Marte en beppesizzer Janna. It ferhaal spilet fuort nei de Twadde Wrâldoarloch en jout in sfeartekening fan de striid om it bestean fan hiel gewoane minsken.

Oaren oer dizze titel
Henk van der Veer, fraachpetear Sneeker Nieuwsblad 02-02-2004 en eigen webside
Jabik Veenbaas, LC 16-04-2004