Thús is de maggi op (twadde printing)
hylkje goïnga
friese pers boekerij, 2004

Martha sil in pear dagen op 'en paad mei har freon Marc, mar krekt as it hiel romantysk begjint te wurden, sjit har yn it sin dat se fergetten hat nije maggi te keapjen, dat krûdige guod dat alles wat pittiger makket. Ynienen is har it hiele aventoer oer en se giet mei de trein werom nei har man Jaap, dy't it ivich en erflik drok har, op 'e tiid ite wol en perfoarst net steurd wurde mei as er nei de televyzje sjocht. Wol faker besiket Martha út 'e sleur wei te kommen. Dan nimt se baantsjes oan dy't har net lizze of se set krûdnageltee dêr't alle oare húsgenoaten fan grize. Mei Martha is it altyd wat.
De earste printing fan Thús is de maggi op, en oare ferhalen ferskynde yn 1981. De oersetting nei it Hollânsk kaam yn 1982 út ûnder de titel De maggi is op en andere verhalen, mei yn 1986 in twadde printing.

Oaren oer dizze titel
Tineke Steenmeijer-Wielenga  LC 07-11-1981, diel 1, diel 2 en diel 3
Henk van der Veer, Sneeker Nieuwsblad 13-12-2004 en op eigen webside
Eric Hoekstra, Farsk 46 - 2005