De Sniewinter
durk van der ploeg
friese pers boekerij, 2003

Adam is in iensume, âldere man. Hy wennet flakby Eanjum. Syn frou is ferstoarn en syn bern sjogge net mear nei him om. It is winter en der falt in protte snie. Adam tinkt nei oer syn ferline en sjocht allegeduerigen nei syn eigen spegelbyld yn it televyzjeskerm. As nei in tal wiken it hiele gea ynsnijd is, siket er hommels in útwei. Hy krijt kontakt mei in jongere frou, in keunstneresse dy't yn it tsjerkje fan Teard wurket en wennet. Sy jout him de frijheid om mei syn ferline te brekken.
Durk van der Ploeg skreau De Sniewinter as Boekewikegeskink 2003 yn opdracht fan de Stichting It Fryske Boek.

Oaren oer dizze titel
Wieke de Haan F-side, LC 18-02-2003
Jabik Veenbaas, LC 21-02-2003
Sietse de Vries fraachpetear mei auteur, LC 21-02-2003  
Gerbrich van der Meer, FD 22-02-2003 diel 1
Gerbrich van der Meer, FD 22-02-2003 diel 2
Henk van der Veer, Sneeker Nieuwsblad 03-03-2003
Tsjerk Veenstra, FD 16-04-2003
Jetske Bilker, Farsk 2 - 2003
Jelle van der Meulen op syn Friese Literatuursite