Der is gjin dêr, dêre
ronald giphart
steven sterk, 2003

De haadpersoan giet foar in brulloft fan ien fan syn âlde maten nei Wâldsein. Hy hat neat mei brulloften, ek neat mei silen. Dochs stapt er by in swiere froufaam yn in sylboat. Wa is nammers de heit fan de lytse poppe? In ûndernimmende tocht folget, de swide wetters fan de Súdwesthoeke del.
De populêre auteur Ronald Giphart (1965) skreau it hânskrift fan dizze roman yn it Hollânsk. Steven Sterk sette it oer yn it Frysk en Eeltsje Hettinga die de einredaksje. It ferhaal ferskynde yn 2003 yn it Frysk, ûngefear tagelyk mei Gala, it Nederlânske boekewikegeskink dat Giphart foar dat jier skreau.

Oaren oer dizze titel
Oankundiging, LC 08-02-2003
Sietse de Vries en Marjolijn de Cocq fraachpetear mei skriuwer, LC 07-03-2003
Piter de Groot, LC 13-03-2003
Sietse de Vries literêre jûn oer boek, LC 20-03-2003
Gerbrich van der Meer, FD 09-04-2003
Jetske Bilker, Farsk 4 - 2003