Bliuwend oantinken
klaas van tuinen
eigen behear, 2003

Bliuwend oantinken is in libbens- en leafdesferhaal en tagelyk in famylje- en doarpsskiednis. It giet oer alles wat feroaret en foarbygiet, mar jin dochs altyd bybliuwt. It ferhaal spilet him of yn Stobbegat, mids jierren fyftich feroare yn Vegelinsoard. De lêzer folget haadpersoan Dora, de ferteller, fan har berte ôf oant it momint dat se har grutte leafde fynt.

Oaren oer dizze titel