dideldeintsje wol nei skoalle ta
Lida Dykstra
bornmeer, 2003

In printeboekje op rym oer Dideldeintsje dy’t noch net âld genôch is om nei it pjutteplak te meien. Mar as se op in reinige dei ris neat te dwaan hat, wol se net langer wachtsje. Se giet dochs! Gelokkich mei se fan juf in dei op proef bliuwe. En dat foldocht bêst! Mei yllustraasjes fan Marijke Klompmaker.

Oaren oer dizze titel