de ûnmooglike reis fan de santa maria
Jan schotanus
Afûk, 2003

Beart en syn buorfamke Etsje fine in houten fetsje yn ‘e dunen. Yn ‘e haast om it thús te bringen, falt Beart en kriget er in harsensskodding. Hy moat rêst hâlde. Mar, yn it fetsje siet in brief út 1492! Troch syn grutte fantasij, en mei help fan syn tamme rotsje Beppy, dreamt Beart oer de ûntdekkingsreis dy’t Kolumbus dat jier mei trije skippen makke nei Ynje ta. Jim belibje dy spannende reis mei troch de eagen fan it shantykoar fan rotten ûnderdeks, en de skipsjonge Bartholomé boppedeks.

Ek beskikber as audioboek, foarlêzen troch de skriuwer.

Oaren oer dizze titel
Tjitske van Dijk, Tante Tjits 12-08-2015