Mûske, myn famke
lida dykstra
bornmeer, 2003

Printeboek mei in ferhaal ynspirearre op in âlde leginde út de Perzyske kultuer en it gypt werom op it gedicht 'Muwze-booste' fan Gysbert Japicx. In âlde kluzener bringt in mûske grut ta syn eigen dochter. As er âld wurdt, sykje se nei in geskikte partner: de sterkste man op of ûnder de ierde. Se komme lang om let by de mûzeman. Mei yllustraasjes fan Piet Grobler. It is ek fertaald yn it Ingelsk en Afrikaansk.

Dit boek is yn 2004 bekroand mei de Simke Kloostermanprijs.

Oaren oer dizze titel