Kâldfjoer
margryt poortstra
frysk en frij, 2002

Hike wrakselet mei har ferline. Se sit fol lilkens op mem dy’t tachtich is, yn in ferpleechhûs opnommen is en net folle mear útbringe kin. Yn har jeugd hiene se in winkel, heit en mem wiene der altyd drok mei, Hike fielde har as jongste fan trije allinnich, benammen yn har puberjierren. Op har achttjinde rekke se swier; it hoe en het woe se doe oan gjinien kwyt. Yn dyselde tiid baarnde de winkel ek noch ôf.
Om hâldfêst te krijen oan har ferline bout se in poppehûs fan de winkel. Alde herinneringen komme boppe, en oan de ein, nei mem har dea, falle de puzelstikjes teplak.
Yn 2003 ferskynde de oersetting (Koudvuur), makke troch de skriuwster sels.

Oaren oer dizze titel
Jabik Veenbaas, LC 15-11-2002
Eric Hoekstra, webside eigen resinsjes
Wieke de Haan, F-side/LC 04-09-2003
Henry Baron, World Literature Today, May-Aug 2004, The Free Library
Elske Schotanus, eigen webside 02-12-2012