Himelsk ferwulf
leo popma
friese pers boekerij, 2002

Himelsk ferwulf giet oer minsken dy’t mei al har yllúzjes en dreamen op ’e siik binne nei har oarsprong en bestimming. Yllegalen, amtners, in dowehâlder, in âld NS-meiwurker, in ûnderwizeres en har jeugdleafde, oft se no op de Krim yn it eardere Sovjet-Uny, Kenia of yn Fryslân spylje, de sekuere beskriuwingen fan lokaasjes ferriede dat it om lannen en stêden giet dy’t de skriuwer goed ken.

Oaren oer dizze titel
Jabik Veenbaas, LC 27-09-2002
Sietse de Vries, LC 18-10-2002
Elske Schotanus, Kistwurk nr. 7 2002 s. 58062 en op eigen webside