Heil om Seil
hylke speerstra
friese pers boekerij, 2002

Heil om Seil wie yn 1968 it debút fan Hylke Speerstra. It boek waard ûnthelle net allinne as in bondel me isterke stikken, mar ek as in sojaal dokumint, dat in byld joech fan de striid om it bestean en de wrakseling tsjin earmoed fan in libben, warber, frij, dreech en apart slach folk: de skippers. Yn 2002 ferskynde in wersjoene en útwreide nije útjefte, mei tekeningen fan Anne Tjerkstra, sels skûtsjeskipper en jierrenlang de skipper fan it steatejacht Friso.

Oaren oer dize titel
Jacob Noordmans, LC 21-12-1968
Willem Altena, LC 17-05-2001
Nieuwe Dockumer Courant, 20-06-2002