Kûgels foar Kant
sietse de vries
friese pers boekerij, 2002

Resjersjeur Jurre Stapensea komt yn ’e kunde mei terrasfilosoof Hedzer Benedictus. Dy hat in eigenaardige teory ûntwikkele oer de ûndergong fan de wrâld, ûntliend oan de filosoof Kant. Stapensea rekket sa fan him ûnder de yndruk dat er, as Benedictus fertocht wurdt fan in moard, oergiet ta sabotaazje fan syn eigen ûndersyk. Underwilens dreamt syn frou Hester fan in nij libben fol avontoer. Har freonskip mei de direkteur fan soarchfersekerder Frisia lûkt Stapensea, sûnder dat er it yn ’e rekken hat, yn in nij reach fan yntriizjes.

Oaren oer dizze titel
Aly Knol, LC 30-08-2002 (fraachpetear)
Jabik Veenbaas, LC 11-10-2002
Eric Hoekstra, webside Literêre Publikaasjes
Jelle van der Meulen, Friese literatuursite
Henry Baron, World Literature Today, Oct-Dec 2003, The Free Library