21 nije Fryske winter ferhalen
ferskate auteurs
friese pers boekerij, 2001

21 Nije winterferhalen is de twadde bondel mei in grut ferskaat oan ferhalen foar by de waarme kachel. Kreative húsfroulju, jong oanstoarmjend talint, de skriuwende ûnderwizer en de fêstige skriuwer: se binne allegear oanwêzich yn dit boek. De auteurs dy’t in bydrage oan it boek levere ha, binne: Greet Andringa, Tsead Bruinja, Pier Bergsma, Corry Boelens, Neeltje Bonnema, Sicko Doting, Ida Fluitman, Berber van der Geest, Ytsje Hettinga, Hein Jaap Hilarides, Anny de Jong, Manuela Köster, Jaap Krol, Wimke Oenema, Durk van der Ploeg, Marije Roorda, Anders M. Rozendal, Willem Schoorstra, Simy Sevenster, Heabke Velda en Nyk de Vries.
In earste bondel Fryske winterferhalen fan de FPB ferskynde yn 1997.

Oaren oer dizze titel:
Jabik Veenbaas, LC 21-12-2001