De klûs fan Copmanshurst
piter boersma
koperative útjowerij, 2000

Yn it moderne mearke De klûs fan Copmanshurst giet speurder Sjûk, in sinikus mei in protte fantasij, yn opdracht fan 'e keningin op syk nei de klûs fan Copmanshurst fan har man. In klûs kin fan alles wêze: in auto, in hûs, in echte klûs… mar stiet ek foar wat oars, dat yn elk minskelibben fan belang is. Omdat eltsenien sa syn eigen in klûs hat is it foar de speurder sykje nei in spjelde yn 'e heaberch.
It ferhaal waard earder publisearre as fúljeton yn it literêr tydskrift Hjir.

Oaren oer dizze titel
Jabik Veenbaas, LC 6-10-2000  
Gerbrich van der Meer, FD 15-11-2000
Wieke de Haan, F-side 07-12-2000