Rezineknyn
nyk de vries
frysk en frij, 2000

Rezineknyn giet oer in pear moanne út it libben fan in ploechje jonges út de heechste klasse fan it fuortset ûnderwiis. Se binne benammen dwaande mei it meitsjen fan muzyk. Haadpersoan Marten is in gevoelige waarnimmer, dy't sa't it skynt net folle meimakket. De goede lêzer lykwols fernimt de lading tusken de rigels troch. Fan dizze debútroman ferskynde yn 2003 de oersetting Rozijnkonijn bij Passage yn Grins.

Oaren oer dizze titel
Jabik Veenbaas, LC 19-05-2000
Jelma Knol, Hjir juny 2000, nr. 3
Corry Boelens, FD 06-07-2000
Sjoerd Bottema, Trotwaer, oktober 2000, nr. 8
Jelle van der Meulen, Friese literatuursite
Elly Woltjes, Meander
Janneke Spoelstra, FD 30-10-2020