Dwingehôf
Eeltsje Hettinga
Steven Sterk, 2000

Dwingehôf is de twadde bondel fan Eeltsje Hettinga, dêr't er yn op syk giet nei syn oarsprong, as minske en as dichter. Yn dizze poëzy belûkt er net syn heit, mar syn mem, dy't er sintraal stelt en oer wa't er syn gedachten gean lit. Achterlitten foarwerpen foarmje gauris de kapstôk om in gedicht omhinne te skriuwen. In moai foarbyld hjirfan is te finen yn wat er skriuwt oer byldjend keunstner Gerrit Terpstra, wylst ek Edward Hopper op it aljemint komt.

Oaren oer dizze titel
Klaas van der Hoek, Konsenylje 08-2001
Babs Gezelle Meerburg, LC 17-08-2001