yslik aktyf
Anny de jong
Afuk, 2009

‘Allegearre út de gongen,’ brult er yn de ynterkom. Dan begjint er te sprinten. As George de beide tassen te pakken hat, fljocht er by de smelle treppens op mei yn elke hân in tas. It horloazje oan syn linkerpols tikket de lêste sekonder fuort. Hy rêdt it net. Mei de longen op knappen draaft er oer it dek. Mei in swaai goait er de beide rêchsekken oer de reling. Se bliuwe in skoftke driuwen. Dan ferdwine se yn it wetter. It duorret noch alve sekonden as mei in knal it wetter omheech spuitet.

Boek yn de rige De Traveliers, in nije searje spannende en nijsgjirrige boeken foar bern fan 10 jier ôf. De famylje Travelier reizget de wrâld oer. Mei troch it wurk fan heit foar alderhande projekten yn it bûtenlân komme Hidde en Fardau op plakken dêr’t it aventoer om ‘e hoeke leit. Ek ferskynd as audioboek (foarlêzen troch de skriuwer).

Oaren oer dizze titel