kiki fangt in pake
lida dykstra
bornmeer, 2009

Kiki hat gjin pake of beppe om mei te nimmen nei de pake- en beppedei op skoalle, en dêrom siket se ien. Buorman wol wol pake wêze. Hy is ien dy't grapkes makket, har ferskes leart, mar ek op har past as se siik is en har helpt as se bang is. Mei yllustraasjes fan Marja Meijer.

Oaren oer dizze titel
Tjitske van Dijk, Tante Tjits 3-9-2014