Paadwizer
eelkje tuma
útjouwerij fryslân, 2009

Sjoernaliste en oersetster Marike wol in feroaring yn har libben oanbringe. Se wol brekke mei in âld patroan. Om hielendal los te kommen fan har âlde libben giet se nei Noard-Sweden om dêr op besite te gean by Linn Matsson, in Sweedske skriuwster dêr't sy in boek fan oersette sil. De besite wurdt in syktocht. In syktocht nei de skriuwster Linn, mar benammen ek in syktocht nei, en in konfrontaasje mei harsels.

Paadwizer ferskynde as nûmer 5 yn de rige Fryske Modernen.

Oaren oer dit boek
Fokke Wester, NDC 15-06-2009
Sietse de Vries, LC 26-06-2009
Jetske Bilker, LC 10-07-2009
Fraachpetear fan Jelma Knol 18 july 2009 op Ensafh
Jelle van der Meulen op syn Friese Literatuursite 
Yvonne Dijkstra, FD 06-03-2010
Teake Oppewal op Sirkwy
Elske Schotanus, de Moanne nr 9. 2010 s. 52-53 en op eigen website