Stil Jild
Hette Uilkema
Bornmeer, 1997

Stil Jild is in komptabele-roman fan Hette Uilkema. It is syn earste boek, dat him ôfspilet yn de wrâld fan akkountants en boekhâlders. Jan Smeding komt yn it wurk by in konstruksjebedriuw B.V. Immervoort. Algau komt er derachter dat de boekhâlding net op oarder is. Nei wat ûndersyk wurdt dúdlik dat der  neist de offisjele werklikheid ek in wat minder offisjele bestiet: dy fan it swarte jild. Wannear't eigner Schulting komt te ferstjerren, wit Jan Schulting it sa te draaien dat er sels dy njoggen miljoen ta syn foldwaan krijt. Tagelyk krijt er wat mei Aly, ien fan de froulju op it kantoar.

Oaren oer dizze titel
Jelle van der Meulen, Friese-literatuursite