de skat fan jonker jan
lida dykstra
afûk, 1996

Sibe Aurelius, jonker fan de Ealamastate, hat jild nedich en moat syn state ferkeapje. Fjouwer bern út de buert fine dat freeslik. As Sibom - sa neame se him - fertelt oer de leginde dat der in skat is dy't syn foarfaar jonker Jan yn 1809 ferburgen hat, sykje se dy skat. Se moatte allegear opdrachten dwaan en fine úteinlik de skat.

Oaren oer dizze titel