in soarte fan bûgjen
Geert nauta
elikser, 2018

It earste boek fan Geert Nauta, winner fan meardere Rely Jorritsmaprizen, is in ferhalebondel wurden. It binne ferhalen dy't har gauris rjochtsje op de lekken en brekken dy't de minske eigen binne. In ferskaat oan ferhalen mei eigentiidske ûnderwerpen, skreaun mei faasje, humor en bytiden wat absurdistysk, follet dit boek. Doeke Sijens seach dit boek as it bêste dat yn 2018 yn it Frysk ferskynde.

Oaren oer dizze titel
Sietse de Vries, LC 14-09-2018 (fraachpetear mei de skriuwer)
Jaap Krol, FD 01-09-2018
Doeke Sijens, LC 02-11-2018