Vroeger is veurgoed veurbi'j
johan veenstra
stellingwarver schrieversronte, 2018

Vroeger is veurgoed veurbi'j is de sânde roman fan Johan Veenstra. De haadpersoan, Arjen Hogeling, stapt yn de auto om nei de Stellingwerven. It is syn doel en sjit syn healbroer Albert dea, 'as it kan mit ien schot'. De reden om Albert dea te dwaan hat in reden. Dy leit yn it ferline, doe't Arjen fan syn heit te hearren krige dat er de pleats net oernimme mocht, mar dat Albert syn opfolger wurde soe. Arjen wie ommers net ien fan him, sa't syn heit him op in dei fertelde. Ut dat gegeven wei wurdt geandewei dúdlik wat der mear spile yn it ferline.

Dit boek is skreaun yn it Stellingwerfsk.

Foar dit boek krige Johan Veenstra yn 2020 de Rink van der Veldepriis takend.

Oaren oer dizze titel
Nieuwe Ooststellingerwerver HAH 29-09-2020 (oer takennen Rink van der Veldepriis)