Nei de top
Jelle Bangma, Paul van Dijk, Lida Dykstra, Elske Kampen, Douwe Kootstra, Janny van der Molen
Elikser, 2018

Nei de top is in jeugdboek dat ferskynd is yn it ramt fan it lêsbefoarderingsprojekt 'Lêsno', bedoeld foar de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis. Yn dit boek binne seis ferhalen opnommen oer bekende Friezen as Abe Lenstra, Maurits Escher, Mata Hari, Grutte Pier, Eise Eisinga en Doutzen Kroes. De ferhalen slute oan by de game 'US, Lân fan Taal', ûntwikkele yn gearwurking mei de Afûk en de Fryske Akademy.

Oaren oer dizze titel