In balpinne tsjin 'e râne fan it trottwaar
Meindert Bylsma
Elikser, 2019

In balpinne tsjin 'e râne is in bondel mei ferhalen en gedichten fan Meindert Bylsma. Underwerpen yn dizze bondel binne it âlder wurden, sawol yn poëzy ('No't ik it oan tiid ha, is de tiid ynienen om') as yn ferhalen, bygelyks oer in fytstocht fan de 70-plusklup. In oar ûnderwerp is syn sammeldrift, want Bylsma smyt komselden wat fuort, sa't er oanjoech yn in fraachpetear mei Sietse de Vries.

Oaren oer dizze titel
Sietse de Vries, LC 14-06-2019 (fraachpetear)
Abe de Vries, FD 17-09-2019 (besprek)