De Tsjûgen fan de Macht
Aggie van der Meer
Afûk, 2019

Dizze bondel mei ferhalen is ferskynd by de útrikking fan de Gysbert Japicxpriis foar proaza dy't Aggie van der Meer yn 2015 takend krige foar har hiele oeuvre. In griemmank fan ferhalen, ynfallen, dreamen en mear, mei as ferbinend tema wat macht mei minsken docht.

Oaren oer dizze titel
Sietse de Vries, LC 15-11-2019 (fraachpetear by de ferskining fan dit boek)