de tún fan Trip
lida dykstra
Audiofrysk, 2019

‘Trip hat gjin nut,’ seit soldaat Fop. ‘Hy kin gjin blêd knippe. Hy fynt dat de tún stjonkt. Foar soldaat is er te bang.’ Trip sjocht nei de grûn. Soe soldaat Fop gelyk ha? Kin er echt neat? Lytse eamel Trip is net sa handich. It wurk yn it nêst fynt er dreech. Mar de keninginne fan it nêst seit: ‘Elke eamel kin wol wat.’ Se jout Trip opdracht om in taak foar himsels te finen. Trip tinkt djip nei. Hy sjocht nei de blommen dy’t sied meitsje. En dan kriget er in moai plan. De oare eamels steane fersteld fan wat Trip makket! Mei yllustraasjes fan Willemke Brouwer.

Oaren oer dizze titel