it reade beurske
Jurjen van der meer
Audiofrysk, 2019

Marie har hannen trilje. Har holle is waarm. Foarsichtich docht se it beurske iepen. Se skrikt derfan. Yn it beurske sit jild. Yn de nije winkel is fan alles te keap. Mar dan moatte der wol sinten wêze. Marie har mem hat it net rom. As Marie op strjitte in beurske fynt, wol se har mem helpe. Dat in oar berntsje no gjin jild mear hat, is se eefkes ferjitten… It reade beurske bewiist dat je mei earlik wêze it fierste komme. Mei yllustraasjes fan Maaike van den Akker. Boek yn de Sweltsjerige.

Oaren oer dizze titel